ПОСЛУГИ З АУДИТУ

 • Аудит та огляд фінансової звітності, яку складено згідно:
  • Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України (П(С)БО)
  • Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS)
 • Аудит спеціального призначення:
  • Аудит компонентів фінансової звітності (окремих форм звітності, статей, операцій)
  • Аудит фінансової звітності, яку складено згідно концептуальної основи спеціального призначення
  • Перевірка дотримання контрактних та договірних зобов’язань
 • Виконання погоджених процедур:
  • Перевірка коректності ведення бухгалтерського обліку
  • Перевірка дотримання вимог податкового законодавства
  • Аналіз фінансово-господарської діяльності
  • Розробка та оптимізація облікової політики, постановка бухгалтерського обліку
 • Підготовка фінансової інформації:
  • Трансформація фінансової звітності, складеної за національними стандартами (П(С)БО) у фінансову звітність, яка відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ/IFRS)
  • Консолідація фінансової звітності